Verkeersmanagement

Verkeersmanagement

Op het gebied van verkeersontwerp en verkeersmanagement biedt de sectie verkeer van Multiconsult de volgende activiteiten aan:

Opstellen en toetsing van verkeersplannen

Het opstellen en/of toetsen van verkeersplannen ten behoeve van verkeersmanagement, verkeersmaatregelen en/of bereikbaarheid. Steeds vaker wordt tijdens de aanbesteding van de uitvoerende partijen een integraal plan van aanpak vereist. Dit plan concentreert zich onder meer op de beheersing van het verkeer tijdens en na de realisatie van het werk en de kwaliteit van dit plan vormt vaak een belangrijk inschrijvingscriterium.

Ondersteuning en toetsing in het ontwerp van aansluitingen en kruisingen

Ondersteuning in de ontwerpkeuze van aansluitingen, kruisingen en/of verkeersnetwerken, waarbij een afwegingskader wordt geboden in de voor- en nadelen van verschillende typen kruisingen, zoals:

  • Ongelijkvloerse kruisingen (door middel van viaducten of tunnels).
  • Gelijkvloerse kruisingen (al dan niet geregeld met verkeerslichten).
  • Enkelstrooks- of meerstrooks rotondes (of varianten daarvan).

Op basis van verkeerintensiteiten wordt een analyse gemaakt welk van deze varianten het meest geschikt is voor het verkeersontwerp. Deze analyse wordt zoveel mogelijk ondersteund met berekeningen voor capaciteit en doorstroming en kan zowel worden gemaakt voor bestaande verkeersintensiteiten als voor verkeersintensiteiten die in de toekomst worden verwacht. Indien gewenst kunnen de analyses worden simulaties met behulp van (dynamische) verkeersmodellen gebruikt om de analyses te ondersteunen.

Uitwerken en toetsing van het verkeersontwerp op ruimte en profielen

Het uitwerken en toetsen van een verkeersontwerp, met inachtneming van de geldende richtlijnen voor het ontwerpen van verkeerssituaties. Bij het opstellen en toetsen van een deze ontwerpen wordt onder meer een afweging gemaakt tussen de ruimte die volgens de richtlijnen benodigd is en de ruimte die gepland dan wel beschikbaar is (bijvoorbeeld door de beperkingen van kunstwerken of andere infrastructuur). Op deze manier wordt getracht het ontwerpproces te optimaliseren binnen de verantwoordbare grenzen. Hierin vormt vooral waarborging van de veiligheid van verkeersdeelnemers onder alle omstandigheden een belangrijke randvoorwaarde.

Toetsing van verkeersveiligheid voor alle groepen verkeersdeelnemers

Toetsing van de verkeersveiligheid op basis van bestaande of nieuw aan te leggen verkeerssituaties. Op basis van de geschetste situatie wordt een analyse gemaakt voor de bewegingen van alle groepen verkeersdeelnemers en de mogelijke conflictpunten. Op basis van deze analyse worden (indien noodzakelijk) voorstellen gedaan om de lokale situatie meer overzichtelijk te maken en de verkeersveiligheid ter plaatse te verbeteren.