Milieukundige risicoinventarisatie en second opinion

Second-opinions en haalbaarheidstudies

Op basis van beoordeling van onderzoeks- en saneringsrapporten die naar aanleiding van onderzoek op locatie zijn opgesteld, kunnen wij u niet alleen adviseren over de aanpak en de gemoeide kosten van de beoogde bodemsanering, maar ook over het resultaat van de sanering en wat de consequenties daarvan zijn bij aankoop. Daarnaast kunnen wij voor u een onafhankelijk deskundigenonderzoek uitvoeren, schaderamingen bepalen en u adviseren over de aansprakelijkheid: wettelijk en contractueel.

Is uw project haalbaar? Er zijn veel factoren waarmee u rekening moet houden. Waar is de grond geschikt voor en waarvoor beslist niet? Hoe zit het met de vergunningen? Waar liggen de risico´s, maar misschien wel belangrijker: waar zijn de kansen? Multiconsult heeft veel ervaring met het uitvoeren van dergelijke haalbaarheidsstudies.

Wanneer u als eigenaar, koper, verkoper, buurman of op andere wijze met bodemverontreiniging in aanraking komt, is een bodemonderzoek vaak al uitgevoerd en zijn er plannen gemaakt. Bodemverontreiniging kan risico's opleveren voor de eigenaar zelf, maar ook voor andere belanghebbenden. Niet alleen gezondheidsrisico's, maar ook financiële schade waarvoor de eigenaar aansprakelijk kan zijn. Een second opinion helpt deze risico's in kaart te brengen en weloverwogen keuzes te maken.

Veranderingen in wet- en regelgeving maken het lastig deze risico's te doorzien. Ook als het bodemonderzoek door de wederpartij is uitgevoerd of als bodemonderzoeken verouderd zijn, is een contra-expertise vaak erg zinvol. Afhankelijk van doelstellingen en uitgangspunten van de opdrachtgever wordt een second opinion gegeven over de kwaliteit en bruikbaarheid van een bodemrapport (bodemonderzoek, saneringsonderzoek, saneringsplan, raming saneringskosten, etc.).

Risicobeoordeling

Wij voeren risicobeoordelingen uit op zowel land- als waterbodem, onderzoeken de locatiespecifieke saneringscriteria, beoordelen of de gewenste gebiedsontwikkeling mogelijk is, en welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden. Bij ernstige bodemverontreiniging wordt op basis van blootstellingsmodellen (SANSCRIT) vastgesteld of op korte termijn sanerings- en beheersmaatregelen nodig zijn. Met deze modellen kan de spoedeisendheid worden bepaald op basis van het voorspellen van risico's voor mens en milieu en de risico's op verspreiding. Afhankelijk van de resultaten geeft Multiconsult advies over snelle en effectieve tijdelijke beveiligingsmaatregelen. Door middel van praktijkmetingen kan vaak worden vastgesteld of maatregelen moeten worden genomen of dat onnodige saneringsinspanningen achterwege kunnen blijven.

Risicomanagement

In projecten lopen zaken wel eens anders dan verwacht. Onvoorziene omstandigheden hebben gevolgen voor de planning en de kosten, maar ook voor de kwaliteit van het product of dienst. Om hierop te anticiperen proberen de specialisten van Multiconsult projectrisico's op voorhand in te schatten om tijdig passende maatregelen te kunnen nemen. Risicomanagement kan worden afgestemd op onder andere de omvang van het project. Maar ook bij kleinschalige projecten loont risicomanagement. Naast het managen van risico's wordt risicomanagement ook toegepast om de verantwoordelijkheid voor risico's inzichtelijk te maken en zo nodig bij andere contractpartijen neer te leggen of te kwantificeren. Multiconsult beschikt over een eigen risicospecialisten die werken met uiteenlopende risicomodellen en bovenal 'gezond verstand'.