Geotechniek

Geotechniek

De ondergrond van Nederland heeft een zeer gevarieerde bodemgesteldheid. De ondergrond wordt daarom als een belangrijk risico gezien voor onder andere wegen en stedelijke infrastructuur. Dit geldt voor alle fasen van een project, van voorontwerp en definitief ontwerp tot realisatie en beheer. De afdeling geotechniek van Multiconsult heeft de benodigde kennis en ervaring om dit risico voor alle fasen te beheersen.

In alle fasen van een project

Het toepassen van specifieke geotechnische kennis en ervaring is afhankelijk van het stadium van een project. In de verkenningsfase van een project is het belangrijk vanuit de ondergrond naar de ontwikkeling van het project te kijken. Een geotechnische beschouwing op basis van ervaring is dan gewenst zonder diepgaande technische berekeningen. Voor een definitief ontwerp is het van belang om een geotechnisch ontwerp te maken waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de maakbaarheid van het ontwerp en de beheeraspecten waardoor de meest economische variant kan worden gekozen. Bij het opstellen van een uitvoeringsontwerp dienen wel diepgaande berekeningen uitgevoerd te worden om alle geotechnische risico’s te kunnen benoemen met eventuele maatregelen en fall back scenario’s.

Kennisgebieden

  • Grondonderzoek en monitoring
  • Funderingen: alle type paalfunderingen en funderingen op staal
  • Grondkerende constructies
  • Damwanden, keermuren
  • Gewapende grondconstructies
  • Aardebanen: zetting en stabiliteit, paalmatras, grondverbetering

Werkvelden

  • Stedelijke infrastructuur en bouwputten
  • Slappe bodem problematiek
  • Wegen en spoorwegen
  • Bouwrijp maken